Duurzaam Vandaag
Image default
Industrie

PCN: Poison Center Notification

Elk jaar worden meer dan 600.000 poison centra in Europa gebeld. Volgens de CLP-regelgeving zijn bedrijven die gevaarlijke stoffen verkopen in Europa verplicht om de gevaren van hun producten op de verpakking te vermelden. Het doel is om het poison center in staat te stellen gericht hulp te verlenen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dit is echter niet altijd mogelijk, en het Europees Antigifcentrum meldt dat ze in 40% van de telefoontjes het mengsel niet kunnen identificeren, wat leidt tot onnodige ziekenhuisopnames. Om dit probleem op te lossen is de CLP-regelgeving aangescherpt. Strenge eisen betekenen dat uw bedrijf aan meer regels moet voldoen. Dit betekent dat u meer informatie moet verstrekken over gevaarlijke mengsels.

Het werk van gif centra

Het poison center van de Europese Unie ontvangen jaarlijks minstens 600.000 oproepen van het publiek of van artsen (ongeveer 1.700 oproepen per dag). Ongeveer de helft van de gevallen die bij het antigifcentrum worden gemeld, houdt verband met onbedoeld contact met kinderen. Geschat wordt dat het aantal sterfgevallen als gevolg van gevaarlijke chemische vergiftiging in de EU elk jaar minstens 400 bedraagt.

Nieuwe poison center eisen

Veel bedrijven hebben gemerkt dat de Poison Center Notification EU een van hun meest uitdagende regelgevingsverplichtingen is. Voor bedrijven met veel als gevaarlijk geclassificeerde producten, zijn de inspanningen rondom het voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving zeer complex en tijdsintensief. De nieuwe PCN Notificatie heeft tevens een deadline, die bepaalt voor welke datum de notificatie moet zijn ingediend. Voor mengsels bestemd voor consumentenverbruik ligt deze datum op 1 januari 2021 (tenzij eerder aangemeld via de ‘oude’ regels, dan geld een overgangstermijn). kortom, er is dus druk vanuit het poison center.

https://www.devibfabriek.nl/poison-center-notification/